25 apr

Vårmöte 2019

Medlemmarna i Vetlanda Golfklubb kallas härmed till ÅRSMÖTE (Vårmöte) Torsdag den 25 april 2019 klockan 18:30 i utbildningslokalen

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 1. Mötet öppnas
 2. Fråga om mötets behöriga utlysning.
 3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera årsmötets protokoll.
 7. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Övriga frågor (inga beslut kan tas under denna punkt).
 13. Mötet avslutas.


Handlingar till årsmötet såsom årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens förslag och eventuella motioner mm finns tillgängliga på kansliet från 2019-04-20. Dessa kan även fås genom att skicka ett mail till info@vetlandagk.com