Lokala föreskrifter för Vetlanda GK

1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy

Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information om SGF:s och RF:s policybeslut samt aktuell dopingpreparatlista finns på http://www.golf.se och http://www.rf.se

Alkohol
Från SGF:s sida accepteras inte att alkoholhaltiga drycker konsumeras under pågående rond eller vid spel på en golfklubbs övningsområden. En spelare får heller inte vara berusad eller påverkad av droger under spel på en golfbana.

Dopning
En spelare får inte inta några dopningsklassade medel. Spelare som gör sig skyldig till dopning, liksom den som hjälper honom, kan bestraffas med avstängning från all idrottslig verksamhet.

Tobak
SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel.

Hasardspel
Alla kategorier av spelare bör undvika att delta hasardspel. En amatörspelare kan förlora sin amatörstatus. Spelare eller golfklubb vars uppförande skadat golfen kan ådra sig bestraffning och påföljd.

Säker golf
Under tävling och utövande av golfspel i övrigt gäller att spelaren följer SGF:s riktlinjer och bestämmelser beträffande "Säker Golf". Idrottsutövare som åsidosätter "Säker Golf" kan ådra sig disciplinär åtgärd från klubbens sida eller bestraffas med upp till två års avstängning från allt golfspel.

Uteblivande från tävling
Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling på hemmaklubb skall behandlas i enlighet med föreskrifterna i kap 13 i SGF:s Spel och Tävlingshandbok. Påföljden bör som regel vara avstängning från deltagande i tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling skall anmälan ske till spelarens hemmaklubb/GDF för åtgärd.

Anmälningsavgiften skall betalas om detta inte skett tidigare. Avgiften skall vara betald senast före start i nästa tävling.

2. LOKALA TÄVLINGSREGLER

Följande tävlingsregler gäller för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

2.1 Tee i handicaptävling (Regel 11) 
Om inte annat bestämts i villkoren för en tävling skall samtliga herrar spela från tee 56 och samtliga damer spela från tee 44.

Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12, herrar från och med det år de fyller 75 och spelare med läkarintyg, kan välja att spela från tee 44.

Plikt: Matchspel - motspelaren kan begära att spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, slår om slaget från rätt tee; Slagspel: Två slag och om felet inte rättas till, enligt Regel 11-4b, diskvalifikation.

2.2 Områden där övning är tillåten (Regel 7)
Före en fastställd rond eller ett särspel på dag för en slagspeltävling är övning tillåten på drivingrange, korthålsbanan, övningsfältet och på eller intill alla övningsgreener. 

Plikt: Diskvalifikation. 

2.3 Tävlingsledningen avbryter spelet (Regel 6-8) 
Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste  avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 6-8d efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet skall återupptas.
Följande signaler används:
Avbryta spelet omedelbart (Åska) - En lång signal. Ta skydd, huka dig och håll fötterna ihop.
Avbryta spelet - Tre signaler, upprepade gånger. Spelarna ska återvända till klubbhuset.
Återuppta spelet - Två korta signaler upprepade gånger.
Plikt: Avbryta spelet omedelbart - enligt Regel 6-8b Anm;  

Avbryta eller återuppta spelet - enligt Regel 6-8b.

2.4 Paus  (Regel 6-8)
Under tävling har spelarna rätt att, efter hål 9 vid klubbhuset, avbryta spelet enligt Regel 6-8a och ta en paus på högst 10 minuter för att inta förfriskningar.

2.5 Scorekortsinlämning (Regel 6-6)

Scorkortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort på för tävlingen angiven plats och lämnat inlämningsområdet.

Plikt, om inte annat sägs i tävlingsregeln: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

3. VILLKOR FÖR TÄVLING

3.1 Rätt att få delta och få pris i klubbens tävlingar
Alla klubbens tävlingar öppna för spelare med EGA Exakt Handicap om ej annat anges i villkoren för en viss tävling. För att få delta och få pris i klubbens tävlingar kan spelarna således ha antingen     EGA Exakt Tävlingshandicap eller EGA Exakt Handicap.

Plikt för deltagande utan EGA Exakt Tävlingshandicap eller EGA Exakt Handicap: Diskvalifikation.

3.2 Särskiljning i slagspel
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning.
I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom "play off hål för hål" med start på hål 1. Övriga placeringar enligt resultatlistan med eventuellt delade placeringar.

4 ORDNINGSFÖRESKRIFTER /LOKALA BESTÄMMELSER

4.1
Banpersonal

Banpersonalen har företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.

Banpersonalen bör ta rimlig hänsyn till spelet

4.2 Bunkerkrattor
Bunkerkrattorna skall ligga i bunkern, med skaftet i spelriktningen.

4.3 Hundar
Vi tillåter att golfspelarna under sällskapsspel, på egen risk, tar med sig hund på banan under förutsättning att den är kopplad och inte stör andra spelare.

4.4 Paus
Det är tillåtet att ta en paus på högst 10 minuter efter hål 9. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom.

4.5 Övrigt
Golfbanan är ett allmänt strövområde varför hänsyn skall tas till icke golfspelande motionärer.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd. 

Lokala regler och föreskrifter  Godkända av klubbens styrelse den                    2013-03-20