Lokala regler

1. GENERELLA LOKALA REGLER

1.1 Stenar i bunkrar
Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål, Regel 24-1 är tillämplig

1.2 Följande markeringar gäller på banan:
Banmarkering Innebörd Regel (hänvisning i "Regler för Golfspel 2012-2015")
Vit Out of bounds                             Regel 27
Gul Vattenhinder                               Regel26
Röd Sidovattenhinder                        Regel 26
Blå Mark Under Arbete (MUA)             Regel 25
Blå-vit MUA - spel förbjudet               Bilaga 1, Del B 2a
Orange Oflyttbart hindrande föremål Regle 24-2
Markering (vilken färg som helst)
med grön topp Miljökänsligt område   Bilaga 1, Del B 2b

2. LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Ev. Tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens anslagstavla. Därutöver gäller följande lokala regler på klubben såvida inget annat stipuleras i samband med en enskild tävling:

2.1 Vattenhinder (Regel 26)
a) Alla omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av mot hindret.
b) Sidovattenhindren a) på höger sida efter dogleget på hål 3 och b) på höger sida ner mot green på hål 13 är oändliga

2.2 Onormala markförhållanden (Regel 25-1)
a. Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten, är mark under arbete
b. Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet (Regel 25-2) är mark under arbete
c. Myrstackar är mark under arbete

2.3 Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)
Alla avståndsplattor är oflyttbara hindrande föremål

2.4 Boll träffar ledningstråd, stolpe eller stag
Om en boll träffar en ledningstråd, stolpe eller stag skall spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, spela en boll från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades enligt
Regel 20-5.

2.5 Vattenhinder, boll spelad provisoriskt under Regel 26-1
Om det är tveksamt om en boll är i eller förlorad i vattenhindret på hål 14 får spelaren spela en andra boll provisoriskt enligt något av de valmöjligheter i Regel 26-1 som är tillämpliga.
- Om den ursprungliga bollen hittas utanför vattenhindret skall spelaren fortsätta med denna boll.
- Om den ursprungliga bollen hittas i vattenhindret skall spelaren antingen spela den ursprungliga bollen som den ligger eller fortsätta med den boll som spelats provisoriskt enligt Regel 26-1.
- Om den ursprungliga bollen inte har hittats eller identifierats inom de fem minuter som tillåts för sökande skall spelaren fortsätta med den boll som spelats provisoriskt.

2.6 Avståndsmätare tillåten (Regel 14-3 anm)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex lutning, vindstyrka, temperatur, osv.) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilken plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

Anmärkning 1: Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller övertejpade).

Anmärkning 2: Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefon eller motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får användas under förutsättning att a. applikationen endast mäter avstånd och b. den multifunktionella apparaten inte innehåller någon ytterligare funktion som strider mot reglerna, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKALA REGLER:
Matchspel - förlust av hålet. Slagspel - två slags plikt.

2013-03-14    Regel & Handicapkommittén Vetlanda Golfklubb