7 nov

Årsmöte/Höstmöte

Årsmöte (höstmöte) med Vetlanda Golfklubb år 2019 äger rum, Torsdagen den 7 November klockan 18:30 i Golfklubbens restaurang.

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 1. Mötet öppnas.

 

 1. Fråga om mötets behöriga utlysning.

 

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

 

 1. Fastställande av föredragningslistan.

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

 1. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera årsmötets protokoll.

 

 1. Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

 

 1. Val av:

a.) Ordförande för 2020

b.) Av tre styrelseledamöter för 2020-2021. I tur att avgå är: Bengt Schöld, Jennie Rutgersson & Anders Fransson.

c.) Revisor för en tid av ett år.

Nuvarande är Jan Lindbladh, Pwc, Vetlanda

d.) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

Nuvarande är Antoinette Nordin Tjäder (2 vakanta platser)

e.) Ombud till Smålands Golfförbunds årsmöte.


 1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 

 1. Övriga frågor (inga beslut kan tas under denna punkt).

 

 1. Mötet avslutas.

 

Handlingar till årsmötet, som ej bifogas denna skrift såsom valberedningens förslag, styrelsens förslag och eventuella motioner finns tillgängliga på kansliet från 2019-10-31