15 nov

Höstmöte 2018

Medlemmarna i Vetlanda Golfklubb kallas till Årsmöte (Höstmöte) Torsdagen den 15/11 kl. 18:30 i Golfklubbens restaurang.

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 1. Mötet öppnas.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysning.
 3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 4. Fastställande av föredragningslistan.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera årsmötets protokoll.
 7. Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 8. Val av:
  a.) Ordförande för 2019
  b.) Av tre styrelseledamöter för 2019-2020. I tur att avgå är: Percy Ekström, Christina Jonsson & Ingmar Krig..
  c.) Revisor för en tid av ett år. Nuvarande är Jan Lindbladh, Pwc, Vetlanda
  d.) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande. Nuvarande är Antoinette Nordin Tjäder (2 vakanta platser)
  e.) Ombud till Smålands Golfförbunds årsmöte.
 1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 2. Övriga frågor (inga beslut kan tas under denna punkt).
 3. Mötet avslutas.