20 aug

Vårmöte/Årsmöte 2020

Med tanke på Covid19 är Vårmötet/Årsmötet framflyttat från den 28/4 till 20/8 kl. 18:30

FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Mötet öppnas

 

 1. Fråga om mötets behöriga utlysning.

 

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

 

 1. Fastställande av föredragningslistan

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

 1. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera årsmötets protokoll.

 

 1. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

 

 1. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets-/räkenskapsåret.

 

 1. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

 

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser.

 

 1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  a) Val av styrelseledamot för tiden 2020-2021, punkt från Höstmötet 2019.
 2. Övriga frågor

 

 1. Mötet avslutas.


Handlingar till årsmötet såsom årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens förslag och eventuella motioner mm finns tillgängliga på kansliet från 2020-07-30. Dessa kan även fås genom att skicka ett mail till info@vetlandagk.com