Vårmöte 2021

Kallelse och årsmöteshandlingar till digitalt vårmöte torsdagen 29/4 kl. 18.00.

 

 

Medlemmarna i Vetlanda Golfklubb
kallas härmed till
ÅRSMÖTE (Vårmöte)

Här kommer en kallelse till Vårmötet i Vetlanda Golfklubb, torsdagen den 29/4 kl 18:00.

Pga rådande omständigheter kommer mötet att hållas digitalt via Microsoft Teams och anmälan till mötet måste ske senast torsdagen den 22/4, anmälan görs till ekonomi@vetlandagk.com eller 0383-189 46.

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötet öppnas

2. Fråga om mötets behöriga utlysning.

3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

4. Fastställande av föredragningslistan

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera årsmötets protokoll.

7. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets-/räkenskapsåret.

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Övriga frågor

13. Mötet avslutas.

Årsredovisningen hittar du här